فراخوان ثبت نام در مسابقات تنیس روی میز جام فردین

مسابقات تنیس روی میز جام زنده یاد فردین نوشادی ویژه نوروز ۹۳ در دیده بان برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ با شماره های ذیل در تماس باشند.

۰۹۱۷۳۶۱۵۴۴۵ و ۲۲۴۵۶۰۲

عباس نوشادی

2014-03-04_003021

قوانین کلی ورزش تنیس روی میز به شرح زیر می باشد:

۱- سطح روی میز باید به صورت مستطیل بوده و طول آن ۷۴/۲ و عرض آن ۵۲۵/۱ متر باشد و ارتفاع آن از سطح زمین ۷۶ سانتی متر می باشد .

     ۲- سطح روی میز از هر جنسی ساخته شود با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع ۳۰ سانتی متری رها شود به اندازه ۲۳ سانتی متر به سمت بالا جهش داشته باشد .

     ۳- سطح میز باید رارای ریگ یکنواخت و به صورت تیره و مات و بدون بازتاب نور باشد و خط سفید به عرض ۲ سانتی متر کشیده می شود .

     ۴- در بازی دو نفره هر زمین به وسیله یک خط میانی سفید ریگ به عرض سه میلی متر تقسیم می شود و این خط جزئی از نیم زمین سمت راست محسوب می شود.

میز تنیس روی میز

میز تنیس روی میز

     ۵- تور باید به وسیله طنابی که طرفین آن به دوپایه عمودی به ارتفاع ۲۵/۱۵ سانتی متر بسته شده متصل شود و دو پایه باید ۲۵/۱۵ سانتی متر خارج از خط کناری میز باشد.

     ۶- توپ باید کروی شکل و قطر آن ۴۰ میلی متر باشد . وزن توپ باید ۷/۲ گرم باشد .

     ۷- راکت می تواند به  هر شکل ، اندازه و وزن مورد استفاده قرار گیرد و باید صاف و محکم باشد .  حداقل ۸۵% از ضخامت تیغه راکت باید از چوب طبیعی باشد .ضخامت لایه نباید از ۵/۷ درصد ضخامت و یا ۳۵% میلی متر باشد . تراکم عاج ها نباید کمتر از ۱۰ عاج وبیشتر از ۵۰ عاج در سانتی متر مربع باشد .

     ۸- لاستیک دو لایه ، از یک لایه اسفنج منفذ دار که با یک لایه بیرونی عاج دار معمولی با ضخامت ۲ میلی متر باشد .

     ۹- رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .

     ۱۰- یک لت عبارت است از یک  رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور نمی شود .

     ۱۱- خط پایانی خطی است که به صورتی فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد .

     ۱۲- سرویس صحیـح ، سرویسـی است که توپ بدون حرکت روی کف دست آزاد فرستنده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشته باشد .

     ۱۳- زننده سرویس ، توپ را تقریباً با حالت عمودی و به سمت بالا ، بدون چرخش ، پس از رها شدن از کف دست حداقل ۱۶ سانتی متر به سمت بالا بیاید .

     ۱۴- در بازی دو نفره ، توپ باید به ترتیب به نیمه راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند.

     ۱۵- هنگام زدن ضربه سرویس ، توپ باید پشت خط انتهای زننده سرویس بوده و نباید دورتر از بدن زننده سرویس به جز سرو بازو که از خط انتهایی عقب ترند  قرار گیرد .

     ۱۶- لت ، در صورتی که توپ در سرویس در حین عبور از مجموعه تور ، به آن برخورد کند مشروط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یاگیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند ( حرکت به جا ).

     ۱۷- هر بازیکن یا زوجی که زود تر به امتیاز ۱۱ دست یابد برنده گیم خواهد بود. مگر آنکه دو بازیکن یا دو زوج به امتیاز مساوی ۱۰ دست یابند . در این صورت برنده بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند.

     ۱۸- یک مسابقه شامل برد ها از تعداد گیم های فرد ، ۳ گیم از ۵ گیم یا ۴ گیم از ۷ گیم و ۵ گیم از ۹ گیم می باشد .

     ۱۹- اگر بازیکنی یا زوجی اولین سرویس یا برگشت و یا نیمه زمین به خصوصی را انتخاب کرده باشد . انتخاب دیگر با باریکن یا زوج مقابل خواهد بود.

     ۲۰- در هر گیم از مسابقات دو نفره ، دو گیم بعد پس از انتخاب اولین زننده سرویس ، اولین گیرنده بازیکنی خواهد بود که در گیم قبلی ، به او سرویس می زده است .

     ۲۱- در بازی های دو نفره در هر تعویض سرویس دریافت کننده قبلی تبدیل به زننده سرویس شده و یا زنننده سرویس قبلی گیرنده سرویس خواهد بود.

     ۲۲- بازیکن یا زوجی که در یک گیم سرویس را اجرا کند در گیم بعدی آن مسابقه ، گیرنده اول خواهد بود و در آخرین گیم ممکن در مسابقات دو نفره ، زوجی که سرویس را دریافت خواهد کرد که زمانی که اولین زوج به امتیاز ۵ برسند ترتیب دریافت را عوض می کند. به عبارت دیگر ، دو بازیکن آن زوج ( دریافت کننده ) جاهای خود رابا یکدیگر عوض خواهند کرد.

     ۲۳- بازیکن یا زوجی که در یک گیم ، بازی را از یک نیمه زمین آغاز کرده ، در گیم بعدی از نیمه دیگر زمین استفاده خواهد کرد و در آخرین گیم ممکن است در یک مسابقه ، بازیکن یا زوج ها وقتی اولین بازیکن یا زوج به امتیاز ۶ برسد زمین های بازی را عوض خواهد کرد.

     ۲۴- وقتی یک گیم مسابقه در مدت ۱۰ دقیقه به پایان نرسد یا زودتر از آن بنا به در خواست هر دو بازیکن یا هر دو زوج باید از تیم تسـریع استفاده نموده ، مگر آنکه هر دو بازیکن یا هر دو زوج به امتیاز ۹-۹ و بالاتر رسیده باشند .

     ۲۵- اگر توپ در حال گردش باشد و محدودیت زمانی به پایان برسد داور باید بازی را متوقف کند و سپس بازی را با سرویس بازیکنی که در آن رالی زننده سرویس بوده است ادامه خواهد داد.

     ۲۶- اگر توپ در حال گردش نباشد و محدویت زمانی به پایان برسد بازی با سرویس بازیکنی که در رالی قبل گیرنده سرویس بوده ، ادامه خواهد یافت .

     ۲۷- سیستم تـسریـع – اگــر یک بـازی از زمان قـانـونی آنـکه ۱۵ دقیقه می باشد بیشتر شود سیستم تسریع انجام می شود . یعنی سرویس زننده سریسی می زند و داور ضربه شماره ۱۳ ضربه را در دو میـز می شمارد که اگر ضربه ۱۳ را حریف به نام خودش کند به نفع او می شود و اگر نتواند ، به نام سریس زننده می شود.

     ۲۸- سیستم کوربیلون ( بازی تیمی بانوان ) – نفرات شرکت کننده در یک تیم تنیس روی میـز حداقل دو نفر و حداکثر ۴ نفر می باشند و یک بازی تیمی از دو بازی انفرادی و یک بازی دوبل تشکیل شده است . اگر تیمی هر ۳ بازی را به نفع خود تمام کند برند ه است .

     ۲۹- سیستم سوئیت لینگ ( بازی تیمی آقایان ) – در بازی تیمی آقایان به روش سوئیت لینگ ، تیم از ۳ بازیکن تشکیل می شود که اسامی بازیکنان تیم با حرف X,Z,YوA,B,C توسط مربی یا کاپیتان انتخاب و به سر داور مسابقه تسلیم می شود . ترتیب بازی به صورت A با X و Y با B و Z  با Cو A با Y  و B  با X  خواهد بود . برنده ۲ از ۳ بازی یا ۳ از ۵ بازی برنده خواهد بود.

     ۳۰- توپ آور – به هر توپ قابل قبول که از رو یا کنار مجموعه تور ، عبور کند و به سطح مؤثر میز برخورد کند توپ آور گویند.

     ۳۱- والی – اگر بازیکن به توپی که از روی تور عبور کرده ولی قبل از اینکه به زمین اصابت کند ضربه بزند و یا موقع سرویس توپ به راکت برخورد نکند مرتکب خطا شده به این خطا والی گویند.

     ۳۲- استریـک – ضربه ای که با زیر مچ و راکت به توپ زده می شود و قبول است .

     ۳۳- دبـل – دبـل میـز ، توپ دو بار متوالی به میز بازیکن برخورد کند .

     ۳۴- دبـل راکـت ، توپ دو بار متوالی به راکت بازیکن برخورد کند.

مطالب مرتبط با این نوشته:

.

برای ارسال دیدگاه:

1- دیدگاه را خود را بنویسید البته شامل مطالب توهین آمیز و ... نباشد.

2- نام خود را بنویسید.

3- نوشتن ایمیل الزامی می باشد اگر ندارید از این ایمیل استفاده کنید: a@b.com

4- نوشتن سایت الزامی نمی باشد می توانید آن را رها کنید و در آخر بر روی "فرستادن دیدگاه" کلیک کنید.

.

 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *