با تلاش مسئولین و همت خیرین آب دیده بان گوارا و شیرین شد

با حفر چاه عمیق در عمادده و لوله کشی به دیده بان که با تلاش و پیگیری مسئولان و همت و سخاوت خیرین به انجام رسید آب دیده بان شیرین و گوارا شد. با تشک...

ادامه مطلب

گزارش هیئت امناء آب دیده بان در مورد آب آشامیدنی

بنا به گزارش و توضیحات آقای فرج الله نوشادی عضو محترم و زحمتکش هیئت امناء آب دیده بان ، تامین آب آشامیدنی از عمادده با تعویض و نصب دینام جدید مجدداً آ...

ادامه مطلب