شعری طنز و زیبا از راشد انصاری : الحمدالله

الحمدللههمــین کـه زنـده هســتی تـــا به حـالابــگوالحمـــــدلله نـــرفـــتی مــــفــتکی از دار ِ دنــــیابــگوالحمـــــدلله همـین کـه می کـنـی ...

ادامه مطلب