آیا شما موافق اجرای تئاتر در مراسم عروسی ها هستید؟

این نظرسنجی به درخواست حسین رزاقی ترتیب داده شده است و به گفته ایشان با توجه به اینکه دیگر مراسم عروسی ها تکراری شده است و همه همان گروه ارکست و یا سا...

ادامه مطلب