زنده یاد حاجی هاشم : توشه قبل از سفر

فرستنده : ابراهیم رزاقیهر که را کز معصیت پرهیز نیستروز حشرش هیچ دستاویز نیستای برادر تکیه بر جاه مقامکم بکن که چند روز بیش نیستد...

ادامه مطلب