زنده یاد حاجی هاشم : توشه قبل از سفر

فرستنده : ابراهیم رزاقی هر که را کز معصیت پرهیز نیست روز حشرش هیچ دستاویز نیست ای برادر تکیه بر جاه مقام کم بکن که چند روز بیش نیست د...

ادامه مطلب