سیستم تلویزیونی دیده بان دیجیتالی خواهد شد

با درخواستهای مکرر بخشداری و شورای اسلامی بخش صحرای باغ در خصوص دیجیتالی شدن سیستم تلویزیونی بخش صحرای باغ، علی الخصوص دیده بان ،بازرسان سازمان صدا و ...

ادامه مطلب