تعویض فرش های حسینیه دیده بان توسط

تعویض فرش های حسینیه دیده بان توسط خیر دیده بانی

  فرش های حسینیه دیده بان توسط خیر دیده بانی جناب حاج محمد محمدی تعویض و نوسازی شد. هزینه تعویض و نوسازی این فرش ها ، 45میلیون تومان بوده ا...

ادامه مطلب