سجاد شکور

داستانی زیبا از سجاد شکور: ما، خونه، اینجا، ایران

داستانی زیبا از سجاد شکور به نام " ما،خونه،اینجا،ایران" که زحمت ارسال آن را برای ما کشیده اند.. مردی رفتگر همراه با زن و دخترش زندگی می کنه اونا زن...

ادامه مطلب