مقاله ای از سجاد شکور: یک دوست پسر/دختر هم نداریم

مقاله ای از سجاد شکور: یک دوست پسر/دختر هم نداریم ! سناریوی اول دختر:تو رو خدا منو ول نکن پسر:برو بابا برام تکراری شدی دیگه نمی خوامت سناریوی دو...

ادامه مطلب