روستای خالی از سکنه! نوشته ی: راشد انصاری (خالوراشد)

روستای خالی از سکنه! نوشته ی: راشد انصاری (خالوراشد)

مدتی قبل خدمت مسئول محترمی در شهرستان بودم و در خصوص اعتبارات اندک عمرانی و...روستا گله می کردم. حضرت ایشان با کمی چاشنی ِ طعنه فرمودند: "ای آقا! ر...

ادامه مطلب