کاربردهای مختلف کلمه اَ لَه (ALAH) در لهجه دیده بانی

در زبان دیده بانی و در کل زبان اعجمی (اچمی) بعضی از کلمات در جاهای مختلف معنای جداگانه ای دارد و به تلفظ آن برمی گردد. معانی مختلف کلمه الَه (ALAH) بی...

ادامه مطلب

حسن هاشمی

حسن هاشمی و خدمتی به زبان کهن اعجمی (اچمی)

از زمان پیدایش نسل بشر بر روی این کره ی خاکی ، نیاز برای ایجاد ارتباط، روزافزون شده است. بنابراین، در جهت ایجاد این ارتباط انسان از زبان خویش بهره جست...

ادامه مطلب