حسن هاشمی

حسن هاشمی و خدمتی به زبان کهن اعجمی (اچمی)

از زمان پیدایش نسل بشر بر روی این کره ی خاکی ، نیاز برای ایجاد ارتباط، روزافزون شده است. بنابراین، در جهت ایجاد این ارتباط انسان از زبان خویش بهره جست...

ادامه مطلب