عیسی ابتهاج

کسب عنوان پایان نامه برتر در کنفرانس هیدرولیک ایران برای عیسی ابتهاج

عیسی ابتهاج دانشجوی دیده بانی موفق به کسب عنوان پایان نامه برتر کشوری در سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران شد.این موفقیت را به آقای ابتهاج تبریک...

ادامه مطلب