مطهره تالانه

مقام سومی برای مطهره تالانه در مسابقات شطرنج قهرمانی هرمزگان

مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان هرمزگان با حضور ۹ نفر از شطرنجبازان استان که یک  نفر از آنان دارای درجه بین المللی است  در ۵ دور به روش سوئیسی به س...

ادامه مطلب