علی رسولی - نادر بلادور

نادر بلادور و علی رسولی بر اثر سانحه تصادف جان خود را از دست دادند

نادر بلادور فرزند مرحوم علی جوان 32 ساله دیده بانی معروف به قناری و علی رسولی فرزند عبدالعزیز جوان 22 ساله دیده بانی، در مسیر شیراز به بندرعباس در منط...

ادامه مطلب