گزارش هیئت امناء آب دیده بان در مورد آب آشامیدنی

بنا به گزارش و توضیحات آقای فرج الله نوشادی عضو محترم و زحمتکش هیئت امناء آب دیده بان ، تامین آب آشامیدنی از عمادده با تعویض و نصب دینام جدید مجدداً آ...

ادامه مطلب