درخشش مطهره و علی تالانه در مسابقات جام اتحاد هرمزگان

دومین دوره مسابقات شطرنج اتحاد استان هرمزگان با حضور ۱۱ نفر از شطرنجبازان رتینگ دار و ۱۸ نفر از شطرنحبازان نوجوان بدون رتینگ در دو جدول رتینگ داران و ...

ادامه مطلب