خالو راشد انصاری

نقیضه زیبای “می خواهد چه کار” اثر راشد انصاری

شهر خواب آلوده ها بیدار می خواهد چه کار؟ این همه دار است! (۱) استان دار می خواهد چه کار؟رازهای پشت پرده یک به یک شد بر ملا پرده ی بی پرده دار اسرار می...

ادامه مطلب