تیم قهرمان : نبرد فردین

برنامه و نتایج چهارمین دوره مسابقات جام عادل و فردین

 چهارمین دوره جام زنده یاد عادل تهمایون و زنده یاد فردین نوشادی امسال نیز به همت برادران شهرام تهمایون و عبدالله جعفرنژاد برگزار خواهد شد. مطالب مر...

ادامه مطلب