کاربردهای مختلف کلمه اَ لَه (ALAH) در لهجه دیده بانی

در زبان دیده بانی و در کل زبان اعجمی (اچمی) بعضی از کلمات در جاهای مختلف معنای جداگانه ای دارد و به تلفظ آن برمی گردد. معانی مختلف کلمه الَه (ALAH) بی...

ادامه مطلب